Systémy pro úsporu energií

zákaznická linka 800 888 959

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

1) Aktuálně podporované oblasti podpory:

- RODINNÉ DOMY

- BYTOVÉ DOMY

2) Získání dotace krok za krokem

3) Ostatní informace:


1) Aktuálně podporované oblasti podpory:

VÝZVA PRO RODINNÉ DOMY

A) snížení energetické náročnosti RD
B) výstavba RD s velmi nízkou en. náročností
C) efektivní využití zdrojů energie

Základní pravidla:

 • oblast podpory A0 slouží k provedení dílčích opatření
 • podporovány jsou také památkově chráněné budovy
 • celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů
 • maximální výše podpory pro jednoho žadatele je stanovena na 5 mil. Kč
 • datem pro posouzení způsobilosti výdajů je 1. 1. 2014, u podoblasti podpory A.0 je to 1. 1. 2015
 • majitelé RD v Ústeckém a Moravskoslezském kraji dostanou o 10% vyšší podporu
 • na jeden RD lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

ad A) Snížení energetické náročnosti RD:

Maximální výše podpory:

Sledované technické parametry:

 • pro oblast A0 musí být splněny programem požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U
 • pro památkově chráněné budovy platí odlišné technické parametry
 • platí pro RD s podlahovou plochou také nad 350 m2
 • pro oblast A3 je povinná instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dle oblasti C4

                                                                                                                                                                                       

ad B) Dotace na výstavbu nového RD:

                                                                                                                                       

ad C) Efektivní využití zdrojů energie v RD:

C.1, C.2- výměna zdrojů tepla

 • na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A,
 • na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1
 • podporována je výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje
 • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem
 • podpora je poskytována na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody, příslušenstvím a zapojením

C3 - Instalace termických solárních systémů

 • solární termické a FV systémy jsou podporovány do dokončených i novostoveb RD
 • v rámci oblasti C.3.1 je možné využít přebytečné teplo v systému vytápění a propojení s UT
 • minimální hodnota účinnosti solárních termických systémů s kolektory dle vyhlášky č. 441/2012 Sb.
 • pro oblast C.3.3 jsou podporovány FV systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem
 • systémy C.3.4, C.3.5 a C.3.6 jsou podporovány pouze, pokud jsou do distribuční soustavy připojeny po 1.1.2016 a maximální výkon je 10 kWp

C4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 • v této oblasti je možné žádat podporu pouze pro žadatele současně žádající oblast A

C5 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 • týká se pouze oblasti C
 • max. výše této podpory je 5.000,- Kč


VÝZVA PRO BYTOVÉ DOMY

Základní pravidla:

 • zatím pouze BD na území Hl. m. Prahy
 • celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 20% řádně doložených způsobilých výdajů
 • maximální výše podpory pro jednoho žadatele je stanovena na 10 mil. Kč
 • datem pro posouzení způsobilosti výdajů je 1. 1. 2015
 • na jeden BD lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory
 • výše podpory pro opatření realizovaná na obálce budovy se určí dle výměr jednotlivých upravovaných konstrukcí
 • výše podpory pro opatření realizovaná na technických systémech se určí dle počtu bytových jednotek, na které je daný systém připojen

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • podpora zateplení obálky budovy - výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podpora na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • podpora na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • podpora na instalaci solárních termických systémů
 • podpora na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích


2) Získání dotace krok za krokem:

Odkaz na samostaný článek.


3) Ostatní informace:

 • celková výše dotace na jednu žádost je až 50% řádně doložených nákladů, max. 5 mil. Kč
 • do konce roku 2015 jsou k dispozici finanční prostředky ve výši cca 520 mil. Kč
 • zahájení příjmu žádostí je pouze elektronicky od 22. 10. 2015
 • požádat o dotaci je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření
 • fond předpokládá výplatů dotace do 9 týdnů od podání žádosti (pokud nebudou zjištěny nedostatky)
 • orientační výši dotace si můžete spočítat s pomocí jednoduché KALKULAČKY
 • další informace naleznete na stránkách NZÚ nebo vám je sdělí zaměstnanci krajských pracovišť
 • zelená linka programu: 800 260 500

Zdroj: http://www.novazelenausporam.cz