Integrovaná politika

Vedení společnosti CIUR a.s. se zavazuje:

 • Dosahovat stabilní kvality veškerých svých výrobků a služeb současně se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti
 • Plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků
 • Vést otevřenou komunikaci se zákazníky
 • Využívat moderní technologie a neustále je inovovat s ohledem na ekologii a bezpečnost
 • Vyhledávat, posuzovat a zhodnocovat kvalitativní, ekologická a pracovní rizika, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně
 • Implementovat a následně udržovat integrovaný systém řízení QMS, EMS a BOZP
 • Zvyšovat efektivnost systému managementu kvality, EMS a BOZP
 • Se zavazuje k projednání a spoluúčasti v otázkách SM BOZP na všech úrovních v rámci organizace
 • Pravidelně stanovovat cíle QMS, EMS a BOZP pro zlepšení výkonnosti společnosti
 • Zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců společnosti pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a jakosti výrobků i poskytovaných služeb
 • V maximálním rozsahu přispívat k ochraně a zlepšování životního prostředí a prevenci znečištění
 • Pečlivou prevencí předcházet haváriím, nehodám, úrazům a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na ochranu životního prostředí a zdraví zaměstnanců
 • Pracovat bezpečně a plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavků na výrobky, související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, životního prostředí
 • Vážit si a spolupracovat se spolehlivými dodavateli
 • Trvale přispívat k vysoké informovanosti a profesionalitě odběratelů a aplikačních firem při prodeji a instalaci produktů firmy
 • Zavazuje se k projednání a komunikaci s pracovníky nebo s jejich zástupci k otázkám ohledně BOZP

Lídr ve výrobě celulózových vláken