Business Compliance CIUR

Společnost CIUR a.s. se hrdě a sebevědomě řadí mezi moderní a úspěšné společnosti, pro které je formování firemní kultury a systém compliance nepostradatelnou součástí dlouhodobé koncepce a strategie. Věříme a víme, že naše snahy v této oblasti účinně povedou ke snížení protiprávního či neetického jednání a dalšímu zlepšení vnímání naší společnosti uvnitř i navenek.

Úspěch naší práce závisí na důvěře všech zúčastněných: našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, veřejných institucí i společnosti jako celku. Vždy jednáme profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Při podnikání dbáme na dodržování platných zákonů, interních předpisů a také etických pravidel naší společnosti. Ctít a dodržovat etická pravidla CIUR a.s. je základní povinností každého našeho zaměstnance.

Nejlepším vysvědčením o tom, že náš Compliance systém byl již zaveden do praxe, je certifikace Integrovaného systému managementu, který je naším hlavním pilířem a dokladem správného nastavení systému ma­nagementu kvality (QMS), environmentálního systému managementu (EMS) a systému ma­nagementu BOZP (BOZP). Jeho cílem je specifikovat systém managementu kvality spo­lečnosti CIUR a.s. Tento dokument odkazuje na všechny řády, směrnice a dokumentované postupy, vytvořené pro integrovaný systém managementu nebo odkazy na tyto postupy a podává přehled všech procesů systému a popisuje jejich vzájemné působení. Jedním z hlavních cílů tohoto systému je předcházet nežádoucímu chování, které by bylo v rozporu s interními pravidly nebo právními předpisy, a případná porušení těchto norem odhalovat, řešit a vytvářet takové podmínky, abychom těmto případným incidentům předcházeli.

Jedním z důležitých předpokladů existujícího Compliance systému jsou pravidelná školení zaměstnanců, neboť právě správný úsudek a povědomí našich lidí jsou klíčem k úspěšnému přenesení firemních hodnot do každodenní praxe. Je proto důležité, aby všichni zaměstnanci uměli rozpoznat situace, ve kterých by mohli sebe a také svého zaměstnavatele vystavit riziku, a aby věděli, jak se v takové situaci správně zachovat.

Etický systém a etický kodex společnosti CIUR a.s.

Náš etický systém je živým organismem, který je neustále zdokonalován, je součástí každodenního života firmy a vychází ze základních morálních hodnot naší společnosti. Tento systém řízení je zakotven v Etickém kodexu společnosti CIUR a.s. a určuje konkrétní standardy a závazná pravidla, která pokrývají všechny následující oblasti našeho konání:

 • lidská práva,
 • právní předpisy a compliance,
 • ochrana a bezpečnost práce,
 • ochrana životního prostředí,
 • práva zaměstnanců,
 • rozmanitost a začleňování,
 • hospodářská soutěž,
 • důvěrnost,
 • duševní vlastnictví,
 • protikorupční pravidla a střet zájmů.

Dodavatelé

Dodržování zejména pravidel hospodářské soutěže a protikorupčních pravidel rovněž očekáváme i od našich dodavatelů a subdodavatelů. Souhrn zásad obsahuje náš Etický kodex pro dodavatele společnosti CIUR a.s., který je základem jakékoliv spolupráce s našimi dodavateli.

Spravedlivý Oznamovací Systém CIUR a.s. – SOS CIUR a.s.

Společnost CIUR a.s. naplňuje podmínky o ochraně oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podezření na porušení zásad Business Compliance CIUR a.s. je možné nahlásit prostřednictvím interní uzavřené podnikové ohlašovací platformy: „ Spravedlivý Oznamovací Sytém CIUR a.s. – SOS CIUR a.s. “. Prostřednictvím tohoto systému mají zaměstnanci možnost komunikovat s příslušnými odpovědnými kontaktními osobami (a to i anonymně). Tuto platformu mohou v případě podezření na porušení zásad Business Compliance CIUR a.s. využít také třetí osoby, např. dodavatelé.

Podněty oznamovatelů je možno podat těmito způsoby:

 • v listinné podobě s povinným označením „Oznámení – pouze k rukám příslušné osoby“,
 • emailem na adresu: sos@ciur.cz
 • telefonicky etickému garantovi – compliance officerovi na linku: +420 326 901 404,
 • telefonicky vedení společnosti na linku: +420 326 901 415.

Dokumenty ke stažení:

Lídr ve výrobě celulózových vláken