Oprav dům po babičce

Optimální zateplení foukanou izolací

Termín optimální zateplení se vyskytuje u všech dotačních programů napříč.

Slovo optimální není slovem konkrétním, tedy je slovem obecným. Nelze si pod ním představit žádnou jasně danou hodnotu, veličinu nebo množství.

Zabývejme se teď tedy zateplením. Proč existují normy? Proč něco tak svazujícího a definovaného mi má určovat, jak se mám doma cítit? Co si mám představit pod definovaným slovem optimální? A to, co je optimální pro jiného, je optimální i pro mě?

Vraťme se ke slovu optimální. Optimální znamená nejlépe vyhovující. Určitě se v tomto ohledu zaměřme sami na sebe. Nejde přece o tloušťku zateplení, ale o náš CELOROČNÍ komfort v místě našeho působení. V dotačních programech především v místě našeho bydlení. Optimální síla zateplení je stanovena tak, aby celoročně nedocházelo k vyšším výkyvům teplot v našich domovech, a to jak v zimních mrazivých dnech, tak i v letních horkých měsících. Zkrátka podstatné je draze vyprodukované teplo udržet doma. Dát mu domácí vězení. Nepustit ho za každou cenu. Čím více jej doma udržíme, tím méně musíme investovat do přitápění a zvyšování teploty. Stejné je to i v létě. Klimatizace spotřebuje energii, kterou musíme platit, pokud už přistoupíme k realizaci chlazení prostoru, tak bychom ten chlad měli optimálně udržet v daném místě. Prioritou optimálního zateplení je snaha o snížení nákladů na bydlení a snížení závislosti maloodběratelů v exponovaných obdobích na dodavatelích energie.

Optimální zateplení nabízí program Nová Zelená Úsporám v programu spuštěném od 26.září 2023 pro rodinné domy.

Jde o dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky.

Proč existují normy?

Normy nejsou svazujícím dokumentem, naopak, dávají nám návod, jak se máme ke konstrukcím chovat, jak je máme ošetřit, abychom se v 21.století cítili ve svých domovech příjemně.

Obecně se normové hodnoty definují z hlediska zateplování tak, aby obálka našeho domu – střecha, stěny, podlaha – byly vystaveny vně extrémně nízkým teplotám a zároveň naše teplo vyrobené pro vytápění se co nejvíce udrželo uvnitř objektu. Je zde ještě jeden zdravotní aspekt. Normové hodnoty nejsou přehnaně vysoké, naopak jsou optimální z důvodu zachování vyšší teploty na všech obvodových konstrukcích. Teplota těchto konstrukcí se totiž musí udržet nad tzv. teplotou rosného bodu. Ano, pokud by teplota klesla pod tuto hodnotu rosného bodu, tak si zakládáme na plošná pole pro růst různých plísní. Jak už název teplotního rozhraní napovídá, pokud se sníží teplota pod teplotu rosného bodu, začne voda na obvodových konstrukcích kondenzovat a vytvářet příjemné prostředí ne pro uživatele, ale pro plísňové spory. Spory se plně rozvíjí za neustálého vlhka. Těmto místům pomůžou prostředky typu Savo, ale primárně je potřeba se takových míst zbavit a to zateplením. Nejúčinnější se v průzkumech jeví zateplení foukanou izolací. Ta pronikne do všech míst, i takových, o kterých jsme předem nevěděli. Výhodou je zateplení foukanou izolací na bázi celulózových vláken. Jedním z materiálů na trhu, který se v České republice vyrábí již přes 30 let je Climatizer Plus. Zajití příjemné vnitřní prostředí. V dotačních programech, ale již obecně, se doporučuje od mocnosti 30 cm.

Dotační programy

Velmi úspěšným dotačním programem v na území ČR je dotační program Nová Zelená Úsporám, také známý pod zkratkou NZÚ. Dotační program je rozdělen již po letech do několika kategorií. Tou nejznámější za rok 2022 se stala část věnující se znevýhodněné sociální skupině pod názvem NZÚ light. Novinkou letošního roku se stal program zacílený na starší objekty, které byly postaveny v jiné době, ve které neexistovali normy, které by zajistili kýžený komfort 20.let 21. století, program byl příhodně nazván „Oprav dům po babičce“. Jednou z jeho částí je právě „Optimální zateplení“

Optimální zateplení – Oprav dům po babičce

Žádost mohou podat Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení. Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby. Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu. Dotace se vztahuje na komplexní doporučené zateplení. Pokud chcete realizovat pouze dílčí zateplení, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy tzn.

Dotační program Nová Zelená Úsporám – Standard

Kolik dostanete peněz

  • Od roku 2024 bude možné k dotaci získat navíc výhodný úvěr od stavebních spořitelen
  • 1 300 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce
  • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
  • 50 000 Kč na podporu projektu
  • Dotaci můžete čerpat zálohově
  • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy

Podpořeny budou realizace, které byly dokončeny po 17. červenci 2023.
Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.
Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021.
Žadatel je povinen zůstat vlastníkem nemovitosti po celou dobu udržitelnosti (délka je stanovena na 10 let ode dne doložení realizace)

Výše dotace

V programu lze získat maximální možnou dotaci 1 000 000 Kč. Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte. V některých případech pak může být vhodné rozdělit svůj záměr na etapy a ty realizovat postupně.

Některé záměry mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod. Poradit by vám měl projektant a zejména příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním. Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.

Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem, jehož obsah odpovídá typu podporovaného opatření. Odborný posudek v oblasti novostavby a zateplení se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, u ostatních opatření je jednodušší. Posudek musí být zpracován osobou s příslušnou autorizací či oprávněním. Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013. Příjem žádostí probíhá od 26.září 2023.

Výhody programu

  • Rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezletilé dítě žadatele (25 000 Kč na dítě ve střídavé nebo společné péči)
  • Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
  • Kombinační bonus 10 000 Kč za každou kombinaci opatření

Nakonec je tu pomoc s výběrem materiálu

Foukaná izolace jako je Climatizer Plus je v této oblasti nejen optimální, ale ideální. Nemusíte se namáhat dělat něco svépomocí. Zvládnu to za Vás aplikační profesionální firmy, kterých má společnost CIUR, která foukanou izolaci Climatizer Plus vyrábí, po celé republice dostatek. Důležité je zateplit kvalitně. Foukaná izolace Climatizer Plus zajistí akumulaci tepla v zimě, teplo neuniká a v tloušťce nepromrzá. Je dostatečně hutná. Kvalita celulózové izolace se projeví i v létě. Dům se nepřehřívá a my máme tak šanci se schovat v parných dnech před ostrými slunečními paprsky.

Zateplení sebou nese výhody a přednosti. Zateplení ušetříme za vytápění. Zateplením zvyšujeme hodnotu bydlení, a to především z hlediska zdraví. Zateplení totiž brání promrzání domu, nechtěná kondenzace vody uvnitř bydlení se zcela odbourá. Zateplením se eliminují místa vzniku plísní. Takové prostředí, kvalitně zateplené si zasloužíme všichni.

Zdroj: www.novazelenausporam.cz, www.climatizer.cz

Lídr ve výrobě celulózových vláken